• دسداس چیست

    داستان دسداس داستان همه ی هنرمندان ایران عزیز است دسداس برای ما حس خوب آشنایی با هنرمندانیست که تار و پود فرهنگ ایرانی اصیل را تشکیل می دهند